Objectes

NOTA: Aquest article s'ha escrit like loc i conté faltes d'ortografia i montonades de polls. Li fa falta una revisió.

NOTA: Aquest article encara no està acavat.

Orientació a objectes

Durant aquest tutorial definirem (o redefinirem) uns quants conceptes classics de programació.

Habitualment, en qualsevol llenguatge de programació tenim tipus de dades (enters, coma flotant, cadenes, etc…). Doncs be, un tipus de dades de tipus objecte es una classe.

Els tipus de dades ens valen per a declarar variables d'eixe tipus. D'aquesta forma:

int peiv;

Direm que "peiv" es una variable de tipus int. Doncs be, donada una classe "CJailer":

CJailer peiv;

Direm que "peiv" es un objecte de la classe CJailer.

Habitualment seguirem referint-nos a un objecte com a variable i a una classe com a tipus, pero no està de més saber que tenen noms propis, sobre tot perque de vegades sí que hi ha raons de pes per a diferenciarlos, com anem a vore.

Classes

Una classe, com havem dit, es pareguda a un tipus de dades. De fet, una classe es pareix més a una típica estructura de dades (que recorde que es una agrupació de variables de diferents tipus). Una classe es més avançada, ja que, a part de poder contindre altres variables dins, també pot contindre funcions i procediments (Realment en C no hi ha diferència entre funcions i procediments (un procediment en C es una funciona que torna (void) ), així que des d'ara "funció" es referirà a les dos coses). Tot el que puga estar contés en una classe, siga funció, procediment o variable li anomenarem membre de la classe.

Nivells d'access

Les classes, a més, ens permeten fer que no tots els membres estiguen accesibles desde codi que estiga fora de la classe. Així, de forma bàsica, una classe ens permet tindre diferents nivells d'access:

  • Public: els membres definits com a publics son accesibles desde tots els llocs, al igual que amb les estructures.
  • Private: els membres definits com a private nomes poden ser accedits desde dins del objecte al que pertanyen. Si no coneguem el codi d'una classe mai sabriem que aquestos membres existeixen.
  • Protected: son igual que els "Private", sols que també hi poden accedir les classes que hereten d'eixa classe.

Ja vorem tot açò més avant, i vorem la utilitat.

Membres

Com ja havem dit, una classe pot contindre variables i funcions. Les funcions en una classe s'anomenen Mètodes.

Respecte a la resta de nomenclatura, pot diferir depenent del llenguatge. Per exemple, les propietats tenen la seua propia construcció en VB.NET o Java 1.6. Així que ho faré especific per a C++ i la meua interpretació: Una variable de una classe que siga privada l'anomenarem atribut, mentres que una variable que siga pública serà una propietat.

Encara que jo sempre parlaré de cridaes a métodes, en alguns llenguatges se li anomena missatges, pel que també convé tindre-ho en compte.

Definició d'una Classe

La definició d'una classe es fà en dos parts: interficie i implementació. Habitualment l'interficie d'una classe es fica en un arxiu de capçalera (.h) i l'implementació en un arxiu de codi (.cpp). Anem a definir una classe prou simple:

[continuarà…]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License